પ્રોજેક્ટ પ્રેસ

5b30a024364bb

ચીનનો પ્રોજેક્ટ

5b30a05334d12

યુએસએનો પ્રોજેક્ટ

5b30a040c3d2e

ઓસ્ટ્રેલિયાનો પ્રોજેક્ટ

5b30a12811b9a

જાપાનનો પ્રોજેક્ટ

પ્રોજેક્ટ મનમત અલ ગોસાઇબી-એરિયા મનામા

પ્રોજેક્ટ મનમત અલ ગોસાઇબી-એરિયા મનામા

પ્રોજેક્ટનું નામ અલ ખલીફિયા પુસ્તકાલય- સ્થાન-મુહરક

પ્રોજેક્ટનું નામ અલ ખલીફિયા પુસ્તકાલય- સ્થાન-મુહરક

ગ્રાન્ડ સેન્ટ્રલ હોટેલ(30 સ્ટોરી)-એરિયા જુફેર

ગ્રાન્ડ સેન્ટ્રલ હોટેલ(30 સ્ટોરી)-એરિયા જુફેર

ઓક્ટો હોટેલ સિરેબોન-2

ઇન્ડોનેશિયા ઓક્ટો હોટેલ સિરેબોન

ઓક્ટોપસ વેલનેસ હોટેલ-1

ઇન્ડોનેશિયા ઓક્ટોપસ વેલનેસ હોટેલ

પ્રોજેક્ટ-પ્રેસ

બહુમાળી ઇમારત, સ્થાન (યુએઈ) શરિયા

ઓક્ટો હોટેલ સિરેબોન-1

ઇન્ડોનેશિયા ઓક્ટો હોટેલ સિરેબોન