പ്രോജക്ട് പ്രസ്സ്

൫ബ്൩൦അ൦൨൪൩൬൪ബ്ബ്

ചൈനയുടെ പദ്ധതി

൫ബ്൩൦അ൦൫൩൩൪ദ്൧൨

യു.എസ്.എയിലെ പദ്ധതി

൫ബ്൩൦അ൦൪൦ച്൩ദ്൨എ

ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പദ്ധതി

൫ബ്൩൦അ൧൨൮൧൧ബ്൯അ

ജപ്പാൻ പദ്ധതി

Project Manamat Al Gosaibi-Area Manama

Project Manamat Al Gosaibi-Area Manama

Project name Al khalifiya library- location -Muharraq

Project name Al khalifiya library- location -Muharraq

Grand central Hotel( 30 story)-Area Juffair

Grand central Hotel( 30 story)-Area Juffair

project-press

Multi stories building, location(UAE)shariah