د پروژې مطبوعاتي

5b30a024364bb

د چین پروژه

5b30a05334d12

د متحده ایالاتو پروژه

5b30a040c3d2e

د استرالیا پروژه

5b30a12811b9a

د جاپان پروژه

منامات الګوسایبي- سیمه مناما پروژه

منامات الګوسایبي- سیمه مناما پروژه

د پروژې نوم الخلفیه کتابتون - موقعیت - محراق

د پروژې نوم الخلفیه کتابتون - موقعیت - محراق

لوی مرکزي هوټل (30 پوړ) - سیمه جفیر

لوی مرکزي هوټل (30 پوړ) - سیمه جفیر

OCTO HOTEL CIREBON-2

د اندونیزیا اکټو هوټل سیریبن

د آکټوپس روغتیا هوټل - 1

د اندونیزیا اکټوپس روغتیایی هوټل

پروژه پریس

څو پوړیزه ودانۍ، موقعیت (متحده عربي امارات) شرعي

OCTO HOTEL CIREBON-1

د اندونیزیا اکټو هوټل سیریبن