ప్రాజెక్టు పత్రికా

5b30a024364bb

చైనా ప్రాజెక్ట్

5b30a05334d12

USA యొక్క ప్రాజెక్ట్

5b30a040c3d2e

ఆస్ట్రేలియా ప్రాజెక్ట్

5b30a12811b9a

జపాన్ ప్రాజెక్ట్

Project Manamat Al Gosaibi-Area Manama

Project Manamat Al Gosaibi-Area Manama

Project name Al khalifiya library- location -Muharraq

Project name Al khalifiya library- location -Muharraq

Grand central Hotel( 30 story)-Area Juffair

Grand central Hotel( 30 story)-Area Juffair

project-press

Multi stories building, location(UAE)shariah