សារព័ត៌មានគម្រោង

5b30a024364bb

គម្រោងរបស់ប្រទេសចិន

5b30a05334d12

គម្រោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក

5b30a040c3d2e

គម្រោងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលី

5b30a12811b9a

គម្រោងរបស់ប្រទេសជប៉ុន

គម្រោង Manamat Al Gosaibi-Area Manama

គម្រោង Manamat Al Gosaibi-Area Manama

ឈ្មោះគម្រោងបណ្ណាល័យ Al khalifiya - ទីតាំង -Muharraq

ឈ្មោះគម្រោងបណ្ណាល័យ Al khalifiya - ទីតាំង -Muharraq

សណ្ឋាគារ Grand Central (30 ជាន់)-Area Juffair

សណ្ឋាគារ Grand Central (30 ជាន់)-Area Juffair

សណ្ឋាគារ OCTO CIREBON-2

សណ្ឋាគារ OCTO របស់ឥណ្ឌូនេស៊ី CIREBON

សណ្ឋាគារ Octopuss Wellness Hotel-1

សណ្ឋាគារសុខុមាលភាព OCTOPUSS ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

គម្រោងសារព័ត៌មាន

អគារច្រើនជាន់ ទីតាំង (UAE) Shariah

សណ្ឋាគារ OCTO CIREBON-1

សណ្ឋាគារ OCTO របស់ឥណ្ឌូនេស៊ី CIREBON