កាសែតគម្រោង

5b30a024364bb

គម្រោងនៃប្រទេសចិន

5b30a05334d12

គម្រោងនៃសហរដ្ឋអាមេរិក

5b30a040c3d2e

គម្រោងនៃប្រទេសអូស្រ្តាលី

5b30a12811b9a

គម្រោងនៃប្រទេសជប៉ុន

Project Manamat Al Gosaibi-Area Manama

Project Manamat Al Gosaibi-Area Manama

Project name Al khalifiya library- location -Muharraq

Project name Al khalifiya library- location -Muharraq

Grand central Hotel( 30 story)-Area Juffair

Grand central Hotel( 30 story)-Area Juffair

project-press

Multi stories building, location(UAE)shariah