திட்ட செய்தியாளர்

5b30a024364bb

சீனா திட்ட

5b30a05334d12

அமெரிக்கா திட்ட

5b30a040c3d2e

ஆஸ்திரேலியா திட்ட

5b30a12811b9a

ஜப்பான் திட்ட

Project Manamat Al Gosaibi-Area Manama

Project Manamat Al Gosaibi-Area Manama

Project name Al khalifiya library- location -Muharraq

Project name Al khalifiya library- location -Muharraq

Grand central Hotel( 30 story)-Area Juffair

Grand central Hotel( 30 story)-Area Juffair

project-press

Multi stories building, location(UAE)shariah